Жұмыс беруші зейнеткерлік жасқа толған педагогпен еңбек қатынастарын жалғастыра алады ма, немесе еңбек шартын бұзуы тиіс пе?

ҚР Еңбек кодексінің (бұдан әрі –Кодекс) 30- бабы 5-тармағына сәйкес, ҚР Әлеуметтік кодексінде белгіленген зейнеткерлік жасқа толған, кәсіби және біліктілік деңгейі жоғары жұмыскермен еңбек шарты оның еңбекке қабілеттілігі ескеріле отырып, 30- баптың 1-тармағы 2) тармақшасының төртінші бөлігінде көзделген шектеусіз, жыл …

Толығырақ
Жұмыс берушінің бастамасымен зейнеткерлік жасқа толған қызметкермен еңбек шартын бұзудың заңдылығы жөнінде

Салалық кәсіподаққа жұмыс берушінің бастамасымен зейнеткерлік жасқа толған қызметкермен еңбек шартын бұзудың заңдылығы жөнінде сұрақтар жиі түсуде. Сұрақтарды қарастыру барысында жұмыс беруші тарапынан зейнеткерлік жасқа толған қызметкермен еңбек шартын бұзуда еңбек заңдылықтарының сақталмауы айқындалды. Осыған орай, келесі түсіндірмені жариялаймыз. Қазақстан …

Толығырақ
Қоса атқару жағдайында жасалатын еңбек шартының мерзімі туралы.

Білім беру ұйымдарында жұмыс берушілер педагогтармен қоса атқару жағдайында еңбек шартын жасауда, оның мерзімін оқу процесінің аяқталуымен, яғни маусымға дейінгі немесе маусым, шілде айларының күндерін, кейбір жағдайларда Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (әрі қарай – ҚР ЕК) 30-бабы 1-тармағының 3)-тармақшасын негізге …

Толығырақ
Зейнеткерлік жасқа толған жұмыскермен еңбек шартын бұзу тәртібі.

ҚР Еңбек кодексінің (бұдан әрі – ҚР Еңбек кодексі) 52-бабы 1-тармағының 24 тармақшасына сәйкес жұмыс берушінің бастамасы бойынша жұмыскермен еңбек шарты «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» ҚР Заңының 11-бабы 1-тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа толған жағдайда, тараптардың өзара келісімі бойынша еңбек …

Толығырақ
Бүгін қызметкер 21 сәуірден бастап еңбек шартын бұзуға өтініш берді. Мектептегі бұйрықта қызметкердің жұмыстан шығарылған күні және оның соңғы жұмыс …

Еңбек шартын жұмыскердің бастамасы бойынша бұзу тәртібі Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 56-бабымен реттеледі. Осы баптың 1-тармағына сәйкес қызметкер жұмыс берушіні кемінде бір ай бұрын жазбаша түрде хабардар ете отырып, өз бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуға құқылы. ҚР Еңбек кодексінің 56-бабының …

Толығырақ
Уақытша жұмыста болмаған (ауыру, курстар) мұғалімнің сағаттарын жүргізу үшін ғана қабылданған қызметкермен жеке еңбек шартын жасау мерзімі қандай? Мұғалімнің жұмыста …

ҚР Еңбек кодексінің 30-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру уақытына еңбек шарты жасалуы мүмкін. Демек, еңбек шартының мерзімі негізгі қызметкердің болмаған кезеңіне сәйкес келуі керек. Әдетте, негізгі қызметкердің уақытша еңбекке жарамсыздығының ұзақтығын алдын-ала анықтау мүмкін емес. Мұндай …

Толығырақ
Нагрузка учителя 14 часов, совмещает 0,5 ставки лаборанта.При выходе в отпуск с последующим увольнением как правильно начислить пособие на оздоровление? …

Пособие к отпуску для оздоровления будет исчисляться из оклада учителя. В соответствии с п.10 ст.139 Трудового кодекса Республики Казахстан гражданским служащим, содержащимся за счет государственного бюджета, предоставляется основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью не менее тридцати календарных дней с выплатой …

Толығырақ
Может ли директор школы принять на работу учителем математики студента 4 курса ВУЗа, который обучается на заочном отделении по специальности …

Нет, нельзя. Согласно ст. 51 Закона Республики Казахстан «Об образовании» к занятию педагогической деятельностью допускаются лица, имеющие специальное педагогическое или профессиональное образование по соответствующим профилям. Наличие у кандидата на должность учителя соответствующей квалификации подтверждается документом об образовании. Прием на работу …

Толығырақ
Может ли работать учителем технологии руководитель кружка хореографии, имеющий квалификацию по диплому «клубный работник, руководитель хореографического коллектива»?

Согласно ст. 51 Закона Республики Казахстан «Об образовании» к занятию педагогической деятельностью допускаются лица, имеющие специальное педагогическое или профессиональное образование по соответствующим профилям. В соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 г. № 338 …

Толығырақ
Работник вышел на пенсию 13 июня 2016 года. Администрация школы перезаключила с ним трудовой договор с 1 апреля 2016 года, …

В соответствии с п.п. 24) п. 1 ст. 52 Трудового кодекса Республики Казахстан одним из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя является достижение работником пенсионного возраста, установленного Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». Порядок расторжения трудового договора …

Толығырақ